Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGÄ„ MÄ–NESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIÅ KA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Kvie?iame ? rengin? „Atviras ekologinis ?kis“

Kvie?iame ? rengin? „Atviras ekologinis ?kis“

 

 

LIETUVOS EKOLOGINI? ?KI? ASOCIACIJA KVIE?IA ? PROJEKTO

„EKOLOGINIO ŽEM?S ?KIO GAMYBOS PL?TRA IR IŠŠ?KIAI 2023-2027 METAIS“

RENGIN?

„ATVIRAS EKOLOGINIS ?KIS“

Vieta: Genovait?s Sakalauskien?s ekologin?s gamybos ?kis, Žalgiri? k., Ukmerg?s r.

Data: 2023 m. geguž?s 28 d. (sekmadienis)

Laikas: 9:00 – 17:00

 

Renginys „Atviras ekologinis ?kis“, vykstantis Genovait?s Sakalauskien?s ?kyje jau septint? kart?, atvers vartus ir  pristatys ekologiškos produkcijos gamybos nuo lauko iki stalo ger?j? patirt?, supažindins su ?kio produkcijos asortimentu ir realizacijos sistema, suteiks dalyviams naujausi? technologini? žini? apie ekologiniame ?kyje taikomas agrotechnines priemones piktžoli?, lig?, kenk?j? kontrolei, supažindins su ekologiškos produkcijos perdirbimu, paaiškins trump?j? grandini? aspektus ir komunikacij? su vartotojais, viešinant ir parduodant ekologišk? produkcij?.

Renginio metu vyksiantis "Smidr? festivalis" skirtas populiarinti smidrus ir ekologišk? smidr? auginim?. Jame  dalyvaus  geraii žinomi virtuv?s šefai: skoni? detektyvas Ruslanas Bulgovas ir grilio virtuozas Donatas Dree. Abu šefai žada kartu su festivalio dalyviais pagaminti iš smidr? ?vairius patiekalus kasdienai bei šven?i? stalui ir juos išragauti. Norin?ius daugiau sužinoti apie ekologinio-biodinaminio ?kininkavimo subtilybes konsultuos mokslininkai ir asociaciacij?, vienijan?i? ekologinius bei biodinaminius ?kius, atstovai. ?kinink? Genovait? Sakalauskien? papasakos savo ?kio  istorij? ir supažindins su ?kyje ?gyvendintomis KPP ekologinio ?kininkavimo, bendradarbiavimo, investicij? ? žem?s ?kio valdas, agrarin?s aplinkosaugos ir klimato priemon?mis.

RENGINIO PROGRAMA

I. ?KIO PRISTATYMAS

10:00- 10:10                       Renginio “Atviras ?kis” atidarymas;

10:10 – 10:30                     ?kio veikl? ir ?gyvendint? KPP priemoni? pristatymas;

 

 II. ?KIO ŠVIE?IAMOJI PROGRAMA

 10:00 – 11:15                     Ekologiškos produkcijos auginimo ypatumai ir visos žinio apie smidr?   

                                           ir ekologiškos produkcijos auginim? (dr. Audron? Žebrauskien?);

11:00 -11:45                       ?kio per?jimo ? biodinamin? žemdirbyst? galimyb?s ir reikalavimai  (Lietuvos                        

                                          biodinamin?s žemdirbyst?s ir perdirbimo asociacijos prezident? Rasa ?irien?);

11:45 -15:00                       ?kio augal? ?vairov? ir j? naudojimas sveikatai (žolinink?

                                          edukator?  Giedr? Radzevi?i?t?);

 

III. PRAKTIN? DALIS

10:00 – 17:00                     Pasivaikš?iojimas po ?k?, smidr? laukus ir gamybini? patir?i? pristatymas;

12:30 -14:00                       Patiekal? iš smidr? gaminimas ir degustacija (Ruslanas Bulgovas ir Donatas Dree);

 

Kvie?iame atvykti ir turiningai praleisti sekmadien? su šeima, draugais, bendramin?iais.


Gruodžio 10 d. vyks konkurso „Gero Å«kininko čempionatas“ apdovanojimų ceremonija, kurios metu bus apdovanojami išrinkti čempionato ambasadoriai.

 Tarp išrinktųjų – mÅ«sų asociacijos narÄ— Jadvyga BalvočiÅ«tÄ—. Nuoširdžiausi sveikinimai gerbiamai Jadvygai tapus Lietuvos „Gero Å«kininko čempionato“ ambasadore nuo mÅ«sų didelÄ—s Lietuvos ekologinių Å«kių asociacijos bendruomenÄ—s.

 Apie išrinktuosius  ambasadorius  sukurti trumpi video pristatymai - www.kitoksukis.lt


ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas

 


Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams

Jau ketvirtus metus rugsÄ—jo mÄ—nesį Vilniuje vykstanti Kokybiško maisto šventÄ— sukviečia gausų bÅ«rį sveikatai palankaus maisto mÄ—gÄ—jų, Å«kininkų, mokslininkų, maitinimo įstaigų atstovų. Šiuo renginiu ŽemÄ—s Å«kio ministerija siekia didinti žmonių sÄ…moningumÄ… renkantis kokybe ženklintus maisto produktus ir populiarinti jų vartojimÄ… Lietuvoje.

Visame pasaulyje auga dÄ—mesys maisto tausojimui, produktų kokybei ir žmonių sveikatai. Lietuvos vartotojai turi vis daugiau galimybių įsigyti kokybiškų maisto produktų. Tačiau pagal kokybÄ—s sistemas pagaminti produktai vis dar nÄ—ra labai gerai žinomi vartotojams. TodÄ—l šventÄ—je daug dÄ—mesio skirta ekologiškiems ir pagal nacionalinÄ™ žemÄ—s Å«kio ir maisto kokybÄ—s sistemÄ… pagamintiems produktams bei maisto produktams, paženklintiems saugoma geografine nuoroda, saugoma kilmÄ—s vietos nuoroda ir garantuoto tradicinio gaminio nuoroda. Visi jie ypatingi tuo, kad jiems keliami aukštesni reikalavimai, negu įprastiniams.

ŽemÄ—s Å«kio ministras KÄ™stutis Navickas, kalbÄ—damas apie Žaliojo kurso siekius, ateities maistÄ…, padÄ—kojo visiems šventÄ—ms dalyviams, besidomintiems lietuvišku maistu, pagamintu tvariais gamybos bÅ«dais.

Ministerija remia vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigas – šiemet parama (1 008 tÅ«kst. Eur) pasinaudojo 45 vaikų ugdymo įstaigos, sveikatai palankiu maistu maitindamos daugiau kaip 7200 vaikų. „Šie pinigai – tai ženklas, kad valstybÄ— ne tik deklaruoja pažadus, bet juos ir vykdo, – sakÄ— ministras.  – Skatindami trumpÄ…sias maisto tiekimo grandines norime, kad Lietuvoje tarp valgytojo ir gamintojo bÅ«tų kuo mažiau tarpininkų“.

Iš lauko tiesiai ant stalo

ŠventÄ—s metu surengtoje konferencijoje pristatytos kokybÄ—s sistemų naujovÄ—s ir aktualijos, mokslininkai lygino ekologiškų ir įprastinių produktų maistinÄ™ vertÄ™, įtakÄ… sveikatai bei kartu su praktikais dalijosi trumpųjų maisto tiekimo grandinių vystymo teorija ir praktika.

Pasak žemÄ—s Å«kio ministro patarÄ—jo Daivaro Rybakovo, trumposios maisto tiekimo grandinÄ—s yra vienas iš faktorių, priartinančių kokybiškus maisto produktus prie vartotojo. „Trumpoji tiekimo grandinÄ— yra maistas iš lauko tiesiai ant stalo. Realiame gyvenime - tai Å«kininkų turgeliai, sveiko maisto parduotuvÄ—lÄ—s, prekyba iš Å«kio, elektroninÄ—s parduotuvÄ—s, tiesioginis produkcijos pristatymas  vartotojams į namus, mugÄ—s, parodos, paviljonai, vaikų darželiai ir mokyklos, maitinančios vaikus ekologiškais produktais, restoranai ir kavinÄ—s, bendradarbiaujančios su vietiniais Å«kininkais“, - kalbÄ—jo ministro  patarÄ—jas. Trumposios grandinÄ—s ne tik atpigina maistÄ…, nes tarp Å«kio ir vartotojo gali dalyvauti tik vienas tarpininkas, bet ir prisideda prie klimato kaitos mažinimo, produktus pervežant mažesniais atstumais. ŽemÄ—s Å«kio ministerija nuo šių metų rems Å«kininkų bendradarbiavimÄ… – trumpųjų grandinių kÅ«rimui numatyta 7,7 mln. Eur.

Pagal kokybÄ—s sistemas pagaminti produktai jau įtraukti ir į „žaliuosius pirkimus“. VyriausybÄ— yra numačiusi, kad perkančiųjų organizacijų „žalieji pirkimai“ nuo 2023 m. turÄ—s sudaryti 100 procentų visų pirkimų.

Kuria naujas tradicijas

Konferencijoje savo pasiekimais bei gerÄ…ja patirtimi dalijosi Å«kininkai, auginantys ir gaminantys produktus, paženklintus kokybÄ—s ženklais. Mobiliųjų Å«kininkų turgelių sumanytojas, kooperatyvo „Lietuviško Å«kio kokybÄ—“ vadovas Mindaugas Maciulevičius ypač pabrėžė asmeninį ryšÄ¯ tarp gamintojų ir vartotojų. „Kuriame tradicijas, kurių neturÄ—jome. Pas mus jau yra prekiaujančios trys vienos šeimos kartos“, - džiaugÄ—si M. Maciulevičius.  PradÄ—jÄ™ nuo kelių Å«kininkų parduodamų morkų ir kopÅ«stų, šiandien kooperatyvo nariai įtinka ir išrankiems gurmanams. „Priklausomai nuo sezono, mobiliuosiuose turgeliuose prekiauja apie 500 Å«kininkų ir kitų gamintojų. Mums svarbi savikontrolÄ—, o visos naujos prekybos vietos atidaromos konsultuojantis su bendruomenÄ—mis, seniÅ«nijomis”,  - sakÄ— kooperatyvo „Lietuviško Å«kio kokybÄ—“ vadovas.

Kokybiško maisto šventÄ—s dalyviai ne tik įsitraukÄ— į įvairias diskusijas, klausÄ— pranešimų, bet ir ragavo kokybe ženklintų produktų. Ūkininkai ir gamintojai pristatÄ— įvairiausius gaminius – grÅ«dų, pieno,  daržovių ir vaisių produktus, gÄ—rimus, medaus gaminius, įvairiausius gardÄ—sius.

 Apdovanoti konkursų nugalÄ—tojai

ŽemÄ—s Å«kio ministerija remia gamintojus, kurie populiarina pagal kokybÄ—s sistemas gaminamus produktus. Siekiant apdovanoti geriausius iš geriausiųjų, šiemet surengti net du konkursai.

Konkurse „Geriausia 2021 m. ekologinÄ—s gamybos įmonÄ—“ I vietÄ… užėmÄ— kooperatinÄ— bendrovÄ— „Grybai LT“. Ji apdovanota už didelÄ™ ekologiškos produkcijos įvairovÄ™ ir aplinkai draugiškų technologijų diegimÄ…. II vietos laimÄ—toja tapo UAB „Du medu“, turinti ilgametÄ™ patirtį gaminant ekologiškus duonos gaminius. Už bendradarbiavimÄ… su mokslininkais kuriant ekologiškus produktus apdovanota įmonÄ— UAB „Allive  Europe“, užėmusi III vietÄ….

Konkursui „Kokybe paženklintas maistas 2021“ 12 gamintojų pateikÄ— 20 ekologiškų, nacionalinÄ—s kokybÄ—s ir su saugomomis nuorodomis produktų. Komisija už išradingumÄ… gaminant ekologiškus maisto produktus iš lietuviškos žaliavos apdovanojo UAB „EKKO LT“. UAB „Daumantai LT“ buvo įvertinta už ekologiškų produktų asortimento plÄ—trÄ…. UAB „ProBIOduktai“ atsiÄ—mÄ— apdovanojimÄ… už išradingumÄ… puoselÄ—jant mikroorganizmus ekologijoje ir praturtintÄ… vartotojų mitybÄ…. Viena iš konkurso laimÄ—tojų tapo UAB „Geld Baltic“, gaminanti liofilizuotus ekologiškus produktus. Už ekologiškų produktų išskirtinumÄ… įvertinta UAB ,,Orka foods“, už inovatyvių ekologiškų produktų gamybÄ… - UAB „Nordic proteins“. Komisija nusprendÄ— apdovanoti ir UAB „Miltinuko  receptas“, gaminančiÄ… ekologiškus tradicinÄ—s virtuvÄ—s miltinius gaminius.

Konkurse apdovanoti ir išskirtiniai produktai. Ūkininkas Edmundas Henrikas Jastramskis įvertintas už ekologiškÄ… šalto spaudimo rapsų aliejų, UAB „Du medu“ - už ekologiškus sausainius „Du medu“.  Produktų su Europos SÄ…jungos saugomomis nuorodomis grupÄ—je laimÄ—jo UAB „Lukšių pieninÄ—“ puskietis sÅ«ris „Liliputas“. Pagal nacionalinÄ™ žemÄ—s Å«kio ir maisto kokybÄ—s sistemÄ… gaminamų produktų grupÄ—je laimÄ—toju paskelbtas Ginto Cimakausko Å«kis, tiekiantis rinkai vištų kiaušinius.

ŠventÄ—je pasidžiaugta ir jau trečius metus ministerijos teikiamos paramos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms rezultatais - apdovanotos visos prie šios iniciatyvos prisijungusios savivaldybÄ—s ir darželiai.

 Å½emÄ—s Å«kio ministras padÄ—kÄ… įteikÄ— ir pirmajai sertifikuotai ekologiško viešojo maitinimo įmonei – UkmergÄ—s vaikų lopšeliui-darželiui „Žiogelis“. Šiame darželyje ekologiškos žaliavos maiste, gaminamame vaikams, sudaro ne mažiau kaip 60-90 proc. visų naudojamų žaliavų.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/zum.lrv.lt/lt/naujienos/svente-kokybisko-lietuvisko-maisto-gamintojams-ir-vartotojams


Seminaras besidomintiems kanapių auginimu

Seminaras besidomintiems kanapių auginimu

Kanapių augintojų, perdirbÄ—jų ir verslo inovatorių asociacija 

kviečia Ä¯ 

SEMINARÄ„

 „Pluoštinių kanapių augintojų, perdirbÄ—jų ir mokslininkų bendradarbiavimo perspektyvos pasinaudojant KPP parama“

2021 m. spalio 12 d. 10 val.

LR žemės ūkio rūmai, K. Donelaičio g. 2, Kaunas

Verslo salÄ— (II a.)

Įėjimas laisvas tik turintiems galimybių pasą

PROGRAMA

Diskusijų tema Nr.1

(15 min.)

PluoštinÄ—s kanapÄ—s - unikali žemÄ—s Å«kio kultÅ«ra. Neatskleistas pluoštinių kanapių verslo potencialas, arba kokios naudos iš bendradarbiavimo su mokslininkais gali tikÄ—tis Å«kininkas, auginantis ir perdirbantis pluoštines kanapes?

Diskusijų tema Nr.2

(10 min.)

Pluoštinių kanapių verslo naujas teisinis reglamentavimas.

KodÄ—l pluoštinių kanapių auginimas yra tiesiausias kelias į ekologinį Å«kininkavimÄ…? Kaip kanapių augintojai, gaudami ES paramÄ…, gali įsitvirtinti vietos rinkoje?

Diskusijų tema Nr.3

(10 min.)

Pluoštinių kanapių atliekų perdirbimo technologijos, kurias gali taikyti patys žemdirbiai, siekdami sekvestruoti atmosferos anglies dvideginį ir išgautos organinÄ—s anglies pagrindu atnaujinti bei pagerinti  dirvožemį.

Diskusijų tema Nr.5

(40 min.)

CO2 emisijos kreditų schemos diegimas Lietuvoje. TarptautinÄ—s anglies sekvestravimo dirvožemyje programos nauda Å«kininkui: dirvožemio atstatymas ir papildomos lÄ—šos „iš oro“.

Diskusijų tema Nr.6

(40 min.)

Agrodronai žemės ūkyje - nauda ir privalumai.

 

Diskusijų apibendrinimas

(5 min.)

PagrindinÄ—s diskusijos išvados.


Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena

Šiandien Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pažymi pirmÄ…jÄ… kasmetinÄ™ ES ekologinÄ™ dienÄ…. Visos trys institucijos pasirašÄ— bendrÄ… deklaracijÄ…, kuria nustatoma, kad nuo šiol kiekvienų metų rugsÄ—jo 23 d. bus minima kaip ES ekologinÄ— diena. Paskelbti tokiÄ… dienÄ…, skirtÄ… informuotumui apie ekologinÄ™ gamybÄ… didinti, numatyta 2021 m. kovo 25 d. Komisijos priimtame EkologinÄ—s gamybos plÄ—tros veiksmų plane.

Bendros deklaracijos pasirašymo ir pirmosios šios dienos minÄ—jimo ceremonijoje už žemÄ—s Å«kį atsakingas Komisijos narys Januszas Wojciechowskis teigÄ—: „Šiandien švenčiame ekologinÄ—s gamybos – tvaraus žemÄ—s Å«kio, kurį plÄ—tojant maisto produktų gamyba vykdoma atsižvelgiant į gamtÄ…, biologinÄ™ įvairovÄ™ ir gyvÅ«nų gerovÄ™, dienÄ…. RugsÄ—jo 23 d. taip pat yra rudens lygiadienis, kuomet dienos ir nakties trukmÄ— yra vienoda. Tai žemÄ—s Å«kio ir aplinkos pusiausvyros simbolis, geriausiai atspindintis ekologinÄ™ gamybÄ…. Džiaugiuosi, kad kartu su Europos Parlamentu, Taryba ir pagrindiniais šio sektoriaus atstovais pažymime pirmÄ…jÄ… ES ekologinÄ™ dienÄ… ir jÄ… minÄ—sime kasmet – tai bus puiki proga didinti informuotumÄ… apie ekologinÄ™ gamybÄ… ir stiprinti jos svarbų vaidmenį pereinant prie tvarių maisto sistemų.“

Bendras ekologinÄ—s gamybos plÄ—tros veiksmų plano tikslas – iš esmÄ—s paskatinti ekologiškų produktų gamybÄ… ir vartojimÄ…, siekiant prisidÄ—ti prie strategijos „Nuo Å«kio iki stalo“ ir biologinÄ—s įvairovÄ—s strategijos tikslų, pvz., trÄ…šÅ³, pesticidų ir antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo, įgyvendinimo. Kaip nustatyta veiksmų plane, tam, kad ekologinÄ—s gamybos sektorius galÄ—tų plÄ—stis, reikalingos tinkamos priemonÄ—s. SiÅ«lomi 23 veiksmai, suskirstyti pagal 3 kryptis: vartojimo skatinimasgamybos didinimas ir tolesnis sektoriaus tvarumo didinimas, kuriais siekiama užtikrinti subalansuotÄ… sektoriaus augimÄ….

Veiksmai

Siekiant paskatinti vartojimÄ…, veiksmų plane numatyti tokie veiksmai, kaip informacijos apie ekologinÄ™ gamybÄ… teikimas, ekologiškų produktų vartojimo populiarinimas ir viešÅ³jų maitinimo įstaigų skatinimas daugiau tokių produktų įsigyti vykdant viešuosius pirkimus. Be to, siekiant padidinti ekologinÄ™ gamybÄ…, pagrindinÄ— perÄ—jimo prie ekologinio Å«kininkavimo rÄ—mimo priemonÄ— ir toliau bus bendra žemÄ—s Å«kio politika (BŽŪP). JÄ… papildys, pavyzdžiui, informaciniai renginiai ir tinklų kÅ«rimas siekiant keistis geriausia patirtimi, taip pat Å«kininkų grupių sertifikavimas vietoj pavienių Å«kininkų. Galiausiai, siekdama padidinti ekologinio Å«kininkavimo tvarumÄ…, Komisija ne mažiau kaip 30 proc. biudžeto skirs moksliniams tyrimams ir inovacijoms žemÄ—s Å«kio, miškininkystÄ—s ir kaimo vietovių srityse pagal specialias arba su ekologiniu sektoriumi susijusias temas.

Pagrindiniai faktai

EkologinÄ— gamyba teikia įvairiapusÄ™ naudÄ…: ekologiniuose laukuose biologinÄ— įvairovÄ— yra apie 30 proc. didesnÄ—, ekologiškai auginamų gyvÅ«nų gerovÄ— yra didesnÄ— ir jiems duodama mažiau antibiotikų, ekologiškai Å«kininkaujantys Å«kininkai gauna didesnes pajamas ir yra atsparesni, o ES ekologinÄ—s gamybos logotipas padeda vartotojams gauti tiksliÄ… informacijÄ… apie įsigyjamÄ… produktÄ….

ŠALTINIS: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_21_4821


 RugsÄ—jo 16 d. 13 val. nuotoliniu bÅ«du kviečiame prisijungti prie ekologinio žemÄ—s Å«kio aktualijų aptarimo/pasitarimo:

1. DÄ—l ekologiškos produkcijos pardavimo aktualijų. 

Nikolajus Dubnikovas ir Viktoras Bergner supažindins su ŽŪKB BIOLEŪA galimybėmis ir situacija realizuojant produkciją bei laukiame visų kitų pasidalinimo informacija dėl siūlomų pardavimų sandorių.

 2.Aktualijos ekologinaime sektoriuje. Pristatys LEŪA pirmininkas Saulius Daniulis.

 3. Asociacijos narių poreikiai ir aktualijos skirtinguose ekologinÄ—s žemdirbystÄ—s sektoriuose - laukiame JÅ«sų pasidalinimo gerais pasiÅ«lymais ar užgriuvusiomis bÄ—domis, kurias galÄ—tume visi bendrai sprÄ™sti.

 


Renginys - konkursas „Klimato kaitos mažinimo gerieji KPP pavyzdžiai kaimo vietovėse“

Renginys - konkursas „Klimato kaitos mažinimo gerieji KPP pavyzdžiai kaimo vietovėse“

Kanapių augintojų, perdirbÄ—jų ir verslo inovatorių asociacija (toliau - KAPVIA) kviečia Jus rugpjūčio 28 d. (šeštadienį) 9-14 val. atvykti į VDU ŽemÄ—s Å«kio akademijÄ…, kur parodos „Inno panorama 2021“ metu vyks Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas renginys - konkursas „Klimato kaitos mažinimo gerieji KPP pavyzdžiai kaimo vietovÄ—se“.

Renginyje  bus pristatyta su KPP parama įgyvendintų projektų geroji patirtis prisidedant prie klimato kaitos švelninimo.

Renginio metu taip pat bus detaliai aptarta pluoštinių kanapių auginimo nauda aplinkosaugai, nes pluoštinių kanapių verslas yra gamtai palanki Å«kinÄ— veikla, atverianti dideles galimybes bioekonomikos bei žiedinÄ—s ekonomikos plÄ—trai ir leidžianti žemdirbiams veiksmingai sprÄ™sti CO2 emisijos mažinimo, biologinÄ—s įvairovÄ—s išsaugojimo, žemÄ—s Å«kio restruktÅ«rizavimo ir dirbamos žemÄ—s regeneravimo problemas.

Atkreipiame dÄ—mesį, kad šio renginio metu JÅ«s galÄ—site „iš pirmų lÅ«pų“ sužinoti apie svarbiÄ… aplinkosaugos inovacijÄ… - CO2 kreditų schemos diegimÄ… žemÄ—s Å«kyje ir užmegzti tiesioginius ryšius su šios iniciatyvos įgyvendintojais ES šalyse.

Dalyvaudami renginyje JÅ«s pagerbsite KPP paramos projektų vykdytojus, kurie prisideda prie klimato kaitos švelninimo ir turi sukaupÄ™ prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių patirtį.

Savo ruožtu, KAPVIA – renginio organizatorÄ— siÅ«lo Jums puikiÄ… galimybÄ™ pasisemti naujų žinių, kaip Å«kininkauti tausojant gamtÄ…, ir žada visus atvykusius svetingai priimti ir pavaišinti kava bei pietumis.

Primename, kad dalyvavimas renginyje, kaip ir parodos „Inno panorama – 2021“ lankymas yra galimas tik su galimybių pasu. 

 DIENOTVARKÄ–

9.00 – 9.30 val. Renginio dalyvių registracija.

 9.30 – 10.30 val. Informacija apie pluoštinių kanapių verslo gerÄ…jÄ… patirtį sprendžiant ES Žaliojo kurso keliamus aplinkosaugos uždavinius.

 1. 1.     Prof. Juozas PEKARSKAS, VDU ŽemÄ—s Å«kio akademija - „KELI FAKTAI APIE ŽEMÄ–S ŪKIO ATEITIES KULTŪRÄ„ - DAUGIAFUNKCÄ® AUGALÄ„ PLUOŠTINĘ KANAPĘ”.
 2. 2.     Violeta GEVORKJAN, "SOIL-ECO" vyresnioji projektų vadovÄ— - „CO2 KREDITŲ SCHEMOS DIEGIMAS ŽEMÄ–S ŪKYJE - PELNINGA ANGLIES ABSORBAVIMO IŠ ATMOSFEROS IR SEKVESTRAVIMO DIRVOŽEMYJE PROGRAMA”.
 3. 3.     Sofija JANKAUSKIENÄ–, UAB “Agrolitpa” augalininkystÄ—s projektų vadovÄ— - „KANAPIŲ AUGINIMAS KANAPGRŪDŽIAMS – NEPRILYGSTAMAS VEISLÄ–S „HENOLA“ POTENCIALAS”
 4. 4.     Prof. Vilma ATKOÄŒIŪNIENÄ–, VDU ŽemÄ—s Å«kio akademija - „BIOLOGIŠKAI VERTINGŲ MAISTO PRODUKTŲ TRUMPŲJŲ TIEKIMO GRANDINIŲ IR MAISTO SISTEMŲ KŪRIMO SVARBA APLINKOS SAUGOJIMO POŽIŪRIU”.

 10.30 – 11.00 val. Kavos pertraukÄ—lÄ—.

 11.00 – 12.30 val. Su KPP parama įgyvendintų ir/ar įgyvendinamų agrarinÄ—s aplinkosaugos projektų gerosios patirties pristatymas ir apdovanojimas.

1.Janina AUGUSTINAVIÄŒIENÄ–, Kaišiadorių rajono Vietos veiklos grupÄ—  – ATSINAUJINANTI ENERGIJA, TAI VIENIJANTI ENERGIJA".

2. RÅ«ta JAKUBONIENÄ–, Pilnų namų bendruomenÄ—, doc. dr. Egidijus ZVICEVIÄŒIUS, VDU ŽemÄ—s Å«kio akademija – „EKOLOGIJA IR ATSINAUJINANÄŒIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENÄ–JE“.

3. Margarita JANKAUSKIENÄ–, Aukštaitijos profesinio rengimo centro (Alantos technologijos ir verslo mokyklos) projektų vadovÄ— – NACIONALINIO MASTO PROJEKTŲ „DARNUS ŪKININKAVIMAS“ IR „TVARUS ŪKININKAVIMAS“ GEROJI PATIRTIS.

4. Daiva KVEDARAITÄ–, Å«kininkÄ— – PROJEKTO  „TRUMPOSIOS MAISTO TIEKIMO GRANDINÄ–S KŪRIMAS“ Ä®GYVENDINIMO NAUDA Ä®MONEI IR VARTOTOJAMS. 

5. SaulÄ— SERAFINIENÄ–, UAB „Kvalitetas“ vadovÄ— – BIOLOGIŠKAI VERTINGO MAISTO PANAUDOJIMO GALIMYBÄ–S.

6. Tadas  MOCKUS, Å«kininkas – KANAPIŲ ŪKIO GEROJI PATIRTIS. 

7. Andrius ŠIRONAS, Å«kininkas – EKONOMINIO GYVYBINGUMO MODELIS SMULKIAM ŠEIMOS ŪKIUI, RINKAI TIEKIANT AUKŠTOS BIOLOGINÄ–S VERTÄ–S MAISTO PRODUKTUS.

8. Gintautas ŽEBELYS, Å«kininkas – SMULKAUS ŪKIO, AUGINANÄŒIO IR PERDIRBANÄŒIO KANAPES, SIEKIS TAUSOTI GAMTÄ„.

9. Liucija SAMUOLYTÄ–, UAB „NatÅ«ralus pluoštas“ direktorÄ— – Ä®MONÄ–S „NATŪRALUS PLUOŠTAS“ SÄ–KMÄ–S ISTORIJA.

10. Rimantas VAIŠNYS, UAB „Bioproduktas“  vadovas – Ä®MONÄ–S „BIOPRODUKTAS“ VEIKLOS GEROJI PATIRTIS.

11. KÄ™stutis ZINKEVIÄŒIUS, Å«kininkas – KANAPIŲ VERSLO YPATUMAI IR NAUDA.

 12.30 – 13.30 val. Pietų pertrauka ir parodos „Inno panorama 2021“ aplankymas.

 13.30 – 14.00 val. Renginio dalyvių diskusija.


V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas

Kviečiame į konferenciją

 

PraktinÄ— V. Genio tvaraus Å«kininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste.
Dirvožemio procesų valdymas, augalų ir jų veislių svarba beariminėje
žemdirbystėje

 

RENGINIO DATA: 2021 metų liepos mėn. 22 d. (ketvirtadienį)
RENGINIO VIETA:
UAB „Farmers Circle“ (Žirgyno g. 1, Radiškis, UkmergÄ—s r., LT-20 364) bei V. Genio
eko ūkio laukai (Griežionys, Lyduokiai, Ukmergės r. LT- 20386)
RENGINIO PROGRAMA:
9.30 – 10.00
Dalyvių registracija. Kava
10.00 – 10.10 Konferencijos pradžia. VšÄ® „V. Genio tvaraus Å«kininkavimo Akademija“ pristatymas –
UAB „Agrolitpa“ generalinio direktoriaus dr. Virginijaus Kliučininko įžanginis žodis
10.10 – 10.30 Žaliasis kursas – kÄ… turime žinoti? Saulius Jasius, ŽŪM
10.30 – 10.50 EkologinÄ—s gamybos sertifikavimo aktualijos ir naujovÄ—s 2021 m. Virginija LukšienÄ—, VšÄ®
„Ekoagros“
10.50 – 11.20 Sveiko dirvožemio formavimas: ariminÄ—, neariminÄ— ar tausojamoji žemdirbystÄ—. Prof. dr.
Vaclovas Bogužas, VDU ŽŪA
11.20 – 11.45 BeariminÄ— žemdirbystÄ— ir CO2 emisija. Dr. Virginijus Feiza, LAMMC ŽI
11.45 – 12.10 Daugianariai pasÄ—liai dirvožemio tausojimui. Dr. Aušra MarcinkevičienÄ—, VDU ŽŪA
12.10 – 13.10 PietÅ«s. Diskusijos
13.10 – 13.35 Ekologinių veislių selekcija: poreikis, perspektyvos, problemos.
Doc. dr. Vytautas Ruzgas,
LAMMC ŽI
13.35 – 13.45 UAB „Agrolitpa“ veislių asortimentas ekologiniams Å«kiams ir jų sÄ—klininkystÄ—. Dr.
Virginijaus Kliučininkas, UAB „Agrolitpa“
13.45 – 13.55 Naujiena mÅ«sų asortimente – žydinčių augalų mišiniai Flower‘s power (FP). TGS
mišiniai.
Dr. Sofija JankauskienÄ—, UAB „Agrolitpa“
13.55 – 14.20 Diskusijos ir atsakymai į auditorijos klausimus. Valentinas Genys, ekologinio Å«kio
savininkas, dr. Juozas Pekarskas, VDU ŽŪA
14.20 – 17.00 TGS mišinių, įvairių augalų rÅ«šių ir jų veislių demonstracinių ekologinių bandymų
beariminėje žemdirbystėje apžiūra, diskusijos.
Valentinas Genys, ekologinio Å«kio
savininkas
V. Genio laukuose jūsų laukia:
Augalų rÅ«šių ir jų veislių reakcijos į esamÄ… sÄ—jomainÄ… ir dirvožemį beariminÄ—je žemdirbystÄ—je demonstraciniai
bandymai
TGS mišinių, įsÄ—linių/posÄ—linių augalų įtakos dirvožemiui ir vietos sÄ—jomainoje demonstravimas

Organizatoriai: VŠÄ® V.Genio tvaraus Å«kininkavimo akademija

                       UAB "Agrolitpa"


PRANEŠIMAS

APIE VISUOTINĮ LIETUVOS EKOLOGINIŲ ŪKIŲ ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

LEŪA visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2021 m. liepos 26 d. (pirmadienį), 11 val. UkmergÄ—s kultÅ«ros centro salÄ—je (II a. , Kauno g. 8, UkmergÄ—).

Susirinkimo darbotvarkÄ—: svečių pasisakymai, veiklos ataskaitos tvirtinimas už 2020 m., metinÄ—s finansinÄ—s atskaitomybÄ—s tvirtinimas už 2020 m.,  revizijos patikrinimo už 2020 m. rezultatų tvirtinimas, veiklos plano 2021 m. tvirtinimas, įstatų keitimas, diskusijos ekologinio Å«kininkavimo klausimais.

Neįvykus pirmajam LEŪA visuotiniam susirinkimui, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2021 m. liepos 28 d. (trečiadienį), 11 val. Ukmergės kultūros centro salėje (II a. , Kauno g. 8, Ukmergė).

SmulkesnÄ— informacija ir registracija tel. 8-620 35514, 8-614 08793


Kada ekolgiški produktai keliaus į Prezidentūrą sunkvežimiais

Kada ekolgiški produktai keliaus į Prezidentūrą sunkvežimiais

Birželio 5 dienÄ…, minint pasaulinÄ™ Aplinkos apsaugos dienÄ…, LR PrezidentÅ«ros inicijuotame Žaliųjų idÄ—jų festivalyje dalyvavÄ™ Lietuvos ekologinių Å«kių asociacijos nariai nesulaukÄ— Prezidento Gitano NausÄ—dos vizito stende, tačiau tikisi, kad ne tik Prezidentas asmeniškai vartos ekologiškus produktus, bet ir visa PrezidentÅ«ra maitinsis ekologišku maistu.

Ekologiniai Å«kiai jau keli dešimtmečiai dirba tausojančių gamtÄ… ir aplinkÄ… technologijų pagrindu, tačiau ekologinei veiklai vis dar sunku rasti keliÄ…, kad ji bÅ«tų naudinga ne tik aplinkai, bet ir ekologiškai Å«kininkaujantiems žemdirbiams. Ekologinių plotų ir Å«kininkų skaičius nedidÄ—ja, kaip buvo tikimasi, nes Lietuvoje yra ribotos paramos ekologiniams Å«kiams galimybÄ—s, vis dar sudÄ—tinga parduoti savo produkcijÄ… vidaus rinkoje, dalyvauti ir laimÄ—ti viešÅ³jų pirkimų konkursus. Kad ekologinis žemÄ—s Å«kis nÄ—ra tarp prioritetų šalies vadovams rodo ir tai, jog Žaliųjų idÄ—jų festivalyje Lietuvos ekologinių Å«kių stendo neaplankÄ— Prezidentas G. NausÄ—da ir kiti svarbÅ«s asmenys, dalyvavÄ™ renginyje.

„Prezidentas savo kalboje sakÄ—, kad jis asmeniškai perka ekologiškus maisto produktus, tačiau jo, kaip valstybÄ—s vadovo pareiga turÄ—tų bÅ«ti inicijuoti, kad ne tik šeimos vartotų ekologonių Å«kių produkcijÄ…, tačiau jos bÅ«tų pilna visur: PrezidentÅ«roje, VyriausybÄ—je, Seime, mokyklose, ligoninÄ—se, – sakÄ— LEŪA pirmininkas Saulius Daniulis. – MÅ«sų Å«kininkai pajÄ—gÅ«s aprÅ«pinti viešÄ…sias ir valstybines įstaigas ekologiškai užauginta lietuviška produkcija, tačiau reikia politinÄ—s valios, kad tai bÅ«tų įgyvendinama.“

G. NausÄ—dos inicijuotas diskusijų ir forumų ciklas skirtas ieškoti sprendimų, kad Lietuva taptų švaresnÄ— ir čia vykdoma veikla neturÄ—tų neigiamo poveikio aplinkai ir klimatui. Diskusijose dalyvauja telekomunikacijų, energetikos, transporto, žemÄ—s Å«kio, nevyriausybinių organizacijų ir pramonÄ—s sektoriaus atstovai.

Žaliųjų idÄ—jų festivalyje Prezidentas Gitanas NausÄ—da, EK viceprezidentas Fransas Timmermansas ir eurokomisaras Virginijus Sinkevičius pasirašÄ— deklaracijÄ…, kuri įpareigoja kurti žalesnÄ™ LietuvÄ…, švaresnÄ™ ir sveikesnÄ™ aplinkÄ…, kovoti su klimato kaita.


Diskusija

Diskusija

 

Lietuvoje deklaruojama, kad kuriamos kuo palankesnÄ—s sÄ…lygos verslui, tačiau atlikus analizÄ™ aiškÄ—ja, kad mÅ«sų valdininkai kuria kur kas daugiau reikalavimų nei to reikalauja ES reglamentai.

 

Diskusijoje "DELFI tema", kuriÄ… moderavo žurnalistas ArÅ«nas Milašius, o dalyvavo europarlamentaras Bronis RopÄ— ir Lietuvos ekologinių Å«kių asociacjos pirmininkas Saulius Danius. Plačiau skaitykite arba žiÅ«rÄ—kite paspaudÄ™ nuorodÄ…:

https://www.delfi.lt/agro/agroverslo-naujienos/lietuva-perspjove-es-valdininkai-sukure-desimtis-reikalavimu-kuriu-europa-laikytis-nepraso.d?id=87008445

https://www.delfi.lt/agro/agroverslo-naujienos/lietuva-perspjove-es-valdininkai-sukure-desimtis-reikalavimu-kuriu-europa-laikytis-nepraso.d?id=87008445&jwsource=cl


Aktualus straipsnis apie socialinių partenrių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus

Aktualus straipsnis apie socialinių partenrių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus

Manoukis.lt paskelbė straipsnį, kuriame diskutuojama, ar žemdirbių asocijuotos organizacijos yra socialiniai partneriai, ar lobistinės organizacijos. Straipsnyje pasisako žemdirbių, vyriausybės atstovai.

Skaitykite paspaudÄ™ nuorodÄ…:

https://manoukis.lt/naujienos/agropolitika/socialiniai-partneriai-tuscia-vieta-nori-bendrauti-tapk-lobistu


Europos Komisijos komunikatas dėl ekologinio žemės ūkio plėtros veiksmų plano

Europos Komisijos komunikatas dėl ekologinio žemės ūkio plėtros veiksmų plano

 Vienas iš svarbiausių Komisijos politikos darbotvarkÄ—s punktų yra Europos žaliasis kursas. Jo pagrindinis tikslas – iki 2050 m. sukurti tvariÄ…, poveikį klimatui neutralizuojančiÄ… EuropÄ…, kuri trauktų investicijas ir skatintų ekonomikos augimÄ….

Europos Komisija priėmė komunikatą "Dėl ekologinės gamybos veiksmų plano", kurio vertimą į lietuvių kalbą rasite paspaudę nuorodas.

 http://ecofarms.lt/pictures/tvs_kiti_failai/EK_Komunikatas_2021-04-07_1.doc

  http://ecofarms.lt/pictures/tvs_kiti_failai/EK_Veiksmu%20planas_2021-03-25.doc


Tarptautinis konkursas „BALTIJĄ TAUSOJANTIS ŪKININKAS“

Tarptautinis konkursas „BALTIJĄ TAUSOJANTIS ŪKININKAS“

Prizas nacionaliniam laimÄ—tojui - 1000 EUR!

Pasaulio gamtos fondas kartu su organizacijomis - partnerÄ—mis (Lietuvoje - Lietuvos gamtos fondas)  kasmet skelbia tarptautinį konkursÄ… „BaltijÄ… tausojantis Å«kininkas“ („Baltic Farmer of the Year Award“).

 BaltijÄ… labiausiai tausojantis Å«kininkas renkamas nuo 2009 metų. Lietuvoje konkursÄ… organizuoja Lietuvos gamtos fondas. Organizatoriai kviečia Å«kininkus ar jų organizacijas teikti paraiškas ir rungtis dÄ—l nacionalinio apdovanojimo bei dÄ—l pagrindinio nugalÄ—tojo titulo.

Konkursu siekiama paskatinti ūkininkus mažinti ūkiuose susidarančių maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) patekimą į aplinką ir taip prisidėti prie eutrofikacijos proceso mažinimo Baltijos jūroje.

 Tarptautinis konkurso puslapis: https://www.wwfbalticfarmer.org/

Konkursas jau vyksta! 

Užpildytų anketų laukiama iki 2021 m. balandžio 30 dienos.

​     Dalyvio anketÄ…, konkurso kriterijus, tvaraus Å«kininkavimo priemones rasite konkurso tinklalapyje:

 https://www.baltijosukininkas.com/

​S. Daniulio interviu Delfi portalui: užuot skatinę, ekologinį verslą žlugdo

S. Daniulio interviu Delfi portalui: užuot skatinę, ekologinį verslą žlugdo

 

"Lietuvos ekologiškų Å«kių asociacijos vadovas Saulius Daniulis sako, kad mes nuÄ—jome keistu keliu – vietoj to, kad kurtume verslÄ…, tiesiog kuriame naujus draudimus ir žlugdome savo Å«kį."  Tai citata iš asociacijos pirmininko interviu Delfi portalo žurnalistui. Plačiau skaitykite paspaudÄ™ nuorodÄ…:

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/agro/agroverslo-naujienos/ukininkas-daniulis-apie-lengvatu-perziura-kaip-valstybe-bado-metais-gali-kalbeti-apie-mokesciu-didinima.d?id=86794901&fbclid=IwAR17ZX1kbFMfxDlStQDThV9Bz9QZfm4Cq6t93GrUzrOpghQBMvrPGjcKris

 


Europos Komisija pristatė Europos ekologinės gamybos plėtros veiksmų planą

Europos Komisija pristatė Europos ekologinės gamybos plėtros veiksmų planą

PlÄ—tra bus remiama įgyvendinant BendrÄ…jÄ… žemÄ—s Å«kio politikÄ…, o šalys narÄ—s bus skatinamos pačios susikurti savo ekologinÄ—s plÄ—tros planus. Komisaras Januszas Wojciechowskis Å¾urnalistams vakar atsakÄ—: papildomų fondų ES Komisija šiai plÄ—trai nÄ—ra numačiusi, viskas BŽŪP voke: ir gamyba, ir perdirbimas, ir vartojimo skatinimas. Komisaro akimis ekologinÄ— gamyba tai šansas smulkiems Å«kiams - arba gaminti ekologiškÄ… produkcijÄ… rinkai, arba užbaigti savo Å«kininkavimo veiklÄ….

 Pinigai Lietuvos ekologiniams Å«kiams pereinamuoju 2 metų laikotarpiui (2021–2022 m.) pagal projektÄ…, kurį šiandien svarsto ŽŪM stebÄ—senos komitete:

Lietuvai KPP dviejų metų pereinamajam laikotarpiui (2021–2022 m.) iš ES skiriama 578,9 mln. Eur:

434 mln. Eur (238,7 mln. Eur – 2021 m., 195 mln. Eur – 2020 m.) - iš Strateginio plano 2021–2027 m. finansinio voko EŽŪFKP dalies (iš viso 532 mln. Eur su nacionalinių lÄ—šÅ³ dalimi);

139,9 mln. Eur (41 mln. Eur – 2021 m., 98,5 mln. Eur – 2022 m.) EURI lÄ—šÅ³. EURI lÄ—šos skiriamos kaip papildomi ištekliai 2021–2022 m., šioms lÄ—šoms nacionalinio kofinansavimo nereikia. Aišku galima skirti, ir yra šalių, kurios skiria, bet nebÅ«tina. Nesigirdi, kad Lietuva kalbÄ—tų apie didesnį prisidÄ—jimÄ… iš nacionalinio biudžeto. (Šituos pinigus ES yra papildomai skyrusi KPP vokui dÄ—l COVID pandemijos. Skirtingos šalys juos gavo skirtingomis sumomis, bet laikantis pro rata principo, t.y., vienodas procentas nuo savo šalies KPP voko, bet taip kaip skirtingi šalių vokai, taip gaunasi skirtingos sumos. Didesnis vokas – gauni daugiau, mažesnis – mažiau.)

Taigi, dviems metams iš viso (su nacionaliniu prisidÄ—jimu) Lietuva KPP turi: 532 + 139,9 = 671,9 mln eurų.

Kiek iš jų žadama ekologiniams Å«kiams?

Iš viso: 103 233 443 eurų(38 987 582 eurų iš ateinančio laikotarpio II ramsčio voko ir 51 250 000 eurų iš covidinio, vadinamo EURI fondo), nebent šiandienos, kovo 26 d., ŽŪM StebÄ—senos komitete bÅ«tų nutarta, kiek padidinti šiÄ… sumÄ….

Naujuoju laikotarpiu pradedant 2023 m., remiantis bent jau neoficialiais šaltiniais, ŽŪM planuoja, kad ekologiniams Å«kiams užteks kasmet numatyti ~70 mln eurų. 

Nuoroda į Europos Komisijos pranešimÄ… spaudai apie vakar piristatytÄ… Europos ekologinÄ—s gamybos plÄ—tros veiksmų planÄ…:

http://lus.lt/komisija-pristate-ekologines-gamybos-pletros-veiksmu-plana/ 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-203739?&lg=INT

 

InformacijÄ… parengÄ— Mindaugas PETKEVIÄŒIUS, ŽŪK „EKO tikslas“ direktorius


EKOLOGAI ATIDEDA MITINGÄ„ MÄ–NESIUI

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGÄ„ MÄ–NESIUI

Pavykus rasti kompromisinius sprendimus į svarbiausius klausimus, balandžio 15 dieną planuotas Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos mitingas prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) yra atidedamas.

 Kovo 21 d. vyusiame Lietuvos ekologinių Å«kių asociajos (LEŪA) visuotiniame susirinkime buvo priimta rezoliucija, kurioje išsakyti per kelerius metus susikaupÄ™ skauduliai ir reikalavimai. Ji buvo įteikta ŽemÄ—s Å«kio ministerijos vadovybei. Rezoliucijoje buvo prašoma nedelsiant pradÄ—ti sprÄ™sti susikaupusias problemas, kurių gausa ir įsisenÄ—jimas sukÄ—lÄ— milžiniškÄ… ekologiškai Å«kininkaujančiųjų neviltį ir pradÄ—jo grasinti paties sektoriaus gyvybingumui. Visuotiniame susirinkime taip pat buvo nutarta rengti mitingÄ… prie ŽemÄ—s Å«kio ministerijos ir taip reikalauti pradÄ—ti įgyvendinti iškeltas problemas, kurias galima apibendrinti kaip pagrįstÄ… siekį, kad Lietuvoje veikiančios ekologinio Å«kininkavimo taisyklÄ—s bÅ«tų priartintos prie taikomų kitose ES šalyse.

 Intensyvios derybos padÄ—joPo rezoliucijos išplatinimo, prasidÄ—jo intensyvÅ«s susitikimai ir derybos su valstybÄ—s institucijomis ir jų vadovais. Susitikimuose su ŽemÄ—s Å«kio ministru ir kitais atsakingais minsterijos darbuotojais, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto vadovais ir nariais buvo intensyviai diskutuojama ir išsakoma ekologiniams Å«kiams atstovaujančios organizacijos pozicija bei reikalavimai. Ketvirtadienį, balandžio 11 d., vykusiame Eko tarybos posÄ—dyje buvo pasiektas bendras sutarimas dÄ—l svarbios dalies LEŪA keltų reikalavimų.

Svarbiausi klausimai, dėl kurių rastas sprendimas:

1. Sutarta perimti kitose ES šalyse nusistovÄ—jusiÄ… praktikÄ…, kuri leis objektyviau vertinti ir priimti sprendimus dÄ—l kaimyninÄ—s ir foninÄ—s aplinkos taršos nustatymo ir taikomų poveikio priemonių. Taip pat bus pradÄ—ta taikyti ES numatyta laboratorinių tyrimų paklaida. Aptikus neleistinų ekologinÄ—je gamyboje medžiagų likučius bus atliekamas tyrimas, siekiama nustatyti taršos šaltinį, identifikuoti ir atskirti piktnaudžiavimo atvejus nuo galimai iš kaimyninių įprastinÄ—s gamybos Å«kių patekusios taršos. Iki šiol visuomet atsakingas ir baudžiamas buvo ekologinis Å«kis ir tai dažnai nepagrįstai sukeldavo skaudžias finansines pasekmes ir žalÄ… reputacijai.

2. Sutarta, kad ŽŪM suformuos naujÄ… nešališkÄ… ginčų nagrinÄ—jimo ir sprendimų komisijÄ…, kuriÄ… sudarys kompetentingi ekspertai. Tikimasi, kad tokios komisijos atsiradimas nuo šiol leis išvengti situacijų, kuomet Å«kininkui nebÅ«davo suteikiama pilnavertÄ— galimybÄ— teikti apeliacijÄ… ir bandyti įrodyti savo teisybÄ™ ar nekaltumÄ….

3. Sutarta koreguoti taikomų finansinių sankcijų už padarytus pažeidimus metodikÄ…, kuri iki šiol buvo neproporcinga ir neatitiko LR Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų. Ūkio subjektai patirdavo didžiules pinigines sankcijas net ir tais atvejais, kai nebuvo padaryta jokios žalos nei aplinkai, nei vartotojams. Po pakeitimų sankcijų dydis bus priartintas prie pažeidimų pobÅ«džio, masto, saugomiems gÄ—riams padarytos žalos.

 Åªkininkai džiaugiasi, kad užuot mitingavÄ™, galÄ—s dirbti savo Å«kiuose ir nesustos pavasinÄ— sÄ—ja bei kiti darbai. „ŽemÄ—s Å«kio ministerijos vadovai mus išgirdo ir žadÄ—jo dirbti, kad šalies valdžia netaptų savo šalies Å«kininkų žlugdytoja, – sakÄ— LEŪA pirmininkas Saulius Daniulis. – Mums buvo labai svarbu, kad ministras suprastų įsisenÄ—jusias problemas ir imtųsi jas sprÄ™sti, stabilizuotų situacijÄ…. Lietuvos ekologiniai Å«kiai neturi bÅ«ti smukdomi dÄ—l mÅ«sų pačių vykdomos nepalankios politikos, o dÄ—l kuriamos perteklinÄ—s biurokratinÄ—s naštos įstumiami į nelygias konkurencines sÄ…lygas lyginant su kitų ES šalių ekologiniais Å«kiais“.

Mitingo organizatoriai džiaugiasi, kad ŽŪM ir jos vadovai bei kitos insitucijos išgirdo ekologinių Å«kių šeimininkų balsÄ… ir sutiko imtis pirmų svarbių priemonių padėčiai taisyti. Greitu metu bus svarstomi ir kiti likÄ™ rezoliucijos klausimai. Tikimasi, kad šiÄ… savaitÄ™ priimti sprendimai bus įgyvendinti ir perkelti į teisÄ—s aktus nedelsiant, bet ne vÄ—liau kaip per mÄ—nesį. Jei per tÄ… laikÄ… neįvyks formalių pokyčių, LEŪA organizuos mitingÄ… gegužės pirmoje pusÄ—je.


Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus

Paskutiniu metu viešoje erdvÄ—je pasklido informacija apie neva korupcinius ŽemÄ—s Å«kio ministerijos (ŽŪM) veiksmus, kuomet buvo pakeistos Ekologinio žemÄ—s Å«kio taisyklÄ—s (2018 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-965). Lietuvos ekologinių Å«kių asociacija (LEŪA), didžiausia ekologinius Å«kius vienijanti asociacija Lietuvoje, tokius pareiškimus laiko absurdiškais. MÅ«sų asociacija yra aktyviausiai veikiantis ŽŪM
socialinis partneris svarstant įvairius su ekologine gamyba susijusius reguliacinius klausimus. LEŪA jau prieš tris metus iniciavo diskusijÄ… dÄ—l sankcijų metodikos, kuri apsprendžia sankcijų dydžius kuomet ekologiniuose Å«kiuose ar jų produkcijoje nustatoma neleistinų medžiagų tarša, pakeitimo. Deja, dÄ—l ankstesnių ŽŪM vadovybių nenoro įsigilinti į problemos sudÄ—tingumÄ…, ši diskusija prasidÄ—jo tik prieš metus, kuomet ir buvo suformuota Ekologiškų žemÄ—s Å«kio ir maisto produktų gamybos taryba (Eko taryba), kuriai pavesta paruošti naujÄ… sankcijų metodikÄ…. Eko taryba su pertraukomis posÄ—džiavo daugiau  nei pusÄ™ metų ir per tÄ… laikÄ… įrodÄ— tik tai, kad darbas vykta per plačiame formate, įtraukiant institucijas, kurios nÄ—ra tiesiogiai susijusios su problematika arba paskiriant atstovus, kurie neturi pakankamai patirties ir žinių kompetentingai svarstyti šiuos klausimus. Taip pat buvo jaučiama nuolatinÄ— priešprieša, tiek iš Ekoagros, tiek iš ŽŪM, tiek iš Lietuvos ekologinÄ—s žemdirbystÄ—s asociacijos Gaja.
Paradoksalu yra tai, kad pakeistos Ekologinio žemÄ—s Å«kio taisyklÄ—s (2018 m. gruodžio 27 d. Ä¯sakymas Nr. 3D-965) visiškai neatitinka LEŪA ir jos narių lÅ«kesčių, kurie buvo ne kartÄ… išsakyti tiek Eko taryboje, tiek ministerijai tiesiogiai. Pagrįsti ir logiški LEŪA narių lÅ«kesčiai dÄ—l kurių iki šiol nesame radÄ™ bendro sutarimo su ŽŪM ir Ekoagros:
1. Pesticidų foninÄ—s taršos problematika ir jos traktavimas. Dar iki 2018 metų foninÄ—s taršos klausimas Lietuvoje iš viso buvo tabu, nors visa Europa šia problemÄ… žino seniausiai ir yra radÄ™ sprendimus, kurie apsaugo tiek vartotojÄ…, kad jį pasiektų saugi pesticidais neužteršta ekologinÄ— produkcija, tiek Å«kininkÄ…, kuris esant foninÄ—s taršos atvejams nÄ—ra padaromas nusikaltÄ—liu ir sužlugdomas finansiškai. Tuo tarpu Lietuvoje iki šiol Å«kis, kurio produkcijoje arba dirvožemyje sertifikavimo įstaiga nustato bet kokio dydžio neleistinų medžiagų likutį – yra iš karto pripažįstamas kaip panaudojÄ™s neleistinas medžiagas, iš jo atimamos visos išmokos. Tarp 28 ES šalių yra tik 3 ES šalys, Lietuva yra tarp šių trijų šalių, kurios pasisako už tai, kad ekologinÄ—je produkcijoje turi bÅ«ti absoliutus nulis neleistinų medžiagų likučio skaitinÄ—je išraiškoje. Tačiau kiekvienas turintis bent kiek sveiko proto suvokia, kad gamtoje absoliučių ir sterilių produktų nebÅ«na. Laboratorijų, kurios atlieka ekologiškos produkcijos tyrimus, įranga ir metodai nuolat tikslÄ—ja ir jau dabar pasirenkant tiksliausius tyrimo metodus ir
taikant absoliutaus nulio reikalavimÄ… – neturÄ—tume ekologiškos produkcijos ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Trumpai apie tai kaip ta foninÄ— tarša atsiranda. Apie tai parašyta daugybÄ— mokslinių darbų, atlikta tyrimų įvairiose šalyse Europoje, JAV ir kt. Galima išskirti šiuos pagrindinius foninÄ—s taršos atvejus:
· Tarša iš kaimyninių chemizuotų laukų, kuomet neatsargiai vykdomi purškimo darbai ir dalis išpurškiamų cheminių medžiagų vÄ—jo pagalba nukeliauja į greta esantį ekologinį laukÄ…. Lietuvoje vis dar turime įsivaizdavimÄ…, kad ekologiškai Å«kininkaujantys patys turi saugotis nuo šios kaimynų sukeliamos taršos, įrengdami apsaugines juostas laukų perimetrų ribose. Tuo tarpu vakarų Europoje yra kaip tik priešingai – kaimynai naudojantis pesticidus privalo juos naudoti taip, kad nekiltų rizika, kad jie nukeliaus į kaimynų laukus. Tai paprastai Ä¯gyvendinama nepurškiant prie pat lauko perimetro ribos arba įrengiant specialias atskyrimo priemones gyvatvorÄ—mis ir pan. Prie to kas paminÄ—ta aukšÄiau dar galima pridÄ—ti, kad baudos už netinkamÄ… ir neatsakinga pesticidų naudojimÄ… Lietuvoje yra juokingai mažos, todÄ—l dauguma chemizuotai Å«kininkaujančių net nesivargina stengtis apsaugoti šalia esančių ekologinių pasÄ—lių. O ir įrodyti patį faktÄ… yra be galo sunku, nes retas kuris realiu laiku užpildo pesticidų panaudojimo žurnalÄ…, o kur dar neoficialiai įsigytų pesticidų naudojimas, kurio iš
viso niekas neregistruoja.
· Tarša iš lietaus kritulių, dirvos erozijos, paviršinių vandenų. Dažniausiai foninÄ™ taršÄ… sukeliantis pesticidas yra visiems puikiai žinomas herbicidas glifosatas ir jo skilimo medžiaga AMPA. Jis puikiai sklinda per orÄ… šimtus metrų nuo purškimo vietos jei naudojami smulkÅ«s
išpurškimo purkštukai, taip pat kondensuojasi į lietaus debesis ir iškrenta kartu su lietumi, kad ir už šimtų kilometrų nuo panaudojimo vietos. Dirvos erozijos metu pustomas paviršinis dirvožemio sluoksnis taip pat gali keliauti kelis šimtus metrų ar net kelis kilometrus. 2017 metais Lietuvoje turÄ—jome ekstremaliÄ… situacijÄ… šalies mastu dÄ—l itin didelio kritulių kiekio. Paviršinis vanduo nevaldomai judÄ—jo tarp skirtingų laukų ir taip pat neišvengiamai įtakojo padidÄ—jusiÄ… foninÄ™ taršÄ…, kuriÄ… masiškai pradÄ—jome fiksuoti 2018 metais. Taip pat galima daryti prielaidÄ…, kad 2018 metų rudenį buvo kur kas intensyviau naudojamas glifosatas chemizuotose Å«kiuose ir dÄ—l to, kad 2017 metais dÄ—l nuolat vyravusių kritulių rugpjūčio – rugsÄ—jo mÄ—nesiai tiesiog fiziškai nebuvo galimybÄ—s laukų apdoroti glifosatais ir tie laukai, kurie chemizuotuose Å«kiuose buvo planuoti purkšti 2017 metais, buvo purškiami 2018 metais.
2. GalimybÄ— įrodyti savo nekaltumÄ… apeliacijos ar teismine tvarka. Iki šiol veikianti apeliacinÄ— sistema visiškai nesudaro galimybių Å«kininkui apsiginti ir įrodyti savo nekaltumÄ…. Sertifikavimo Ä¯staiga Ekoagros iki šiol visus tyrimus atlieka tik vienoje akredituotoje laboratorijoje, nesudaroma galimybÄ— pakartotinius tyrimus atlikti kitoje analogiškÄ… akreditacijÄ… turinčioje laboratorijoje (tai ypač aktualu, kai randama foninÄ— tarša ir neretai net ir tiriant tÄ… patį mÄ—ginį kelis kartus gaunami skirtingi rezultatai ir tarša nebeaptinkama). Nustačius neleistinas medžiagas tai iš karto yra prilyginama medžiagų panaudojimui, nesvarbu kokio dydžio neleistinų medžiagų likučiai yra aptinkami. Nors pačios akredituotos laboratorijos savo oficialiuose atsakymuose tvirtina, kad tokio dydžio likučiai yra per ne lyg maži, kad galÄ—tų
atsirasti po tyčinio purškimo ir tai yra tipinis foninÄ—s taršos atvejo pavyzdys. Taip pat yra susiformavusi specifinÄ— teismų praktika, kuri po kelių pirmų Å«kininkų pralaimÄ—tų bylų visos kitos yra nagrinÄ—jamos pagal susiformavusiÄ… praktikÄ… ir nesigilinant į kiekvienÄ… atvejį atskirai.
Visa tai palieka Å«kininkus aklavietÄ—je ir verčia veikti itin didelÄ—s rizikos teritorijoje kur Å«kininkas yra nuo jo nepriklausančių aplinkybių įkaitas ir iš esmÄ—s neturi galimybÄ—s apsiginti ir įrodyti savo nekaltumÄ….

LEŪA aktyviai bendrauja su kitomis asociacijomis Europoje ir matome, kad visi susiduria su panašiais iššÅ«kiais. ÄŒia galima pakalbÄ—ti ir apie vartotojų, kurie perka ekologiškus produktus, lÅ«kesčius. Savaime suprantama, kad vartotojas tikisi, kad ekologiški produktai bus be pesticidų
likučių ir mes manome šiuo metu veikianti kontrolÄ—s sistema užtikrina, kad vartotojÄ… pasiekia produkcija arba visai be likučių arba su minimaliais įmanomais likučiais (įvertinant laboratorijų paklaidas ir pan.). LEŪA nariai ir kiti ekologiškai Å«kininkaujantys Å«kiai daro viskÄ…, kad užaugintų ir patiektų į rinkÄ… sveikus ir pesticidais neužterštus produktus, tačiau negalime pabÄ—gti nuo fakto, kad gyvename tokiame pasaulyje kur didžioji dalis žemÄ—s Å«kio gausiai naudoja pesticidus, o pesticidų pÄ—dsakai randami net Arktikos ledynuose. TodÄ—l neišvengiamai turime kalbÄ—tis ir sutarti kaip apsaugoti Å«kininkus ir jų nesankcionuoti į bankrotÄ… vedančiomis sankcijomis už veiksmus, kurių jie nepadarÄ— ir kurie nuo jų net nepriklauso. Priešingu atveju bus naivu tikÄ—tis tolimesnio sektoriaus augimo su kuriuo ateina ir lÅ«kesčiai gyventi švaresnÄ—je aplinkoje, ir valgyti švaresnį maistÄ…. 
Pridedama papildoma informacija anglų kalba apie foninÄ—s taršos problematikÄ… ir kaip tai spendžiama Vokietijoje, kuri kaip tik yra pagrindinÄ— mÅ«sų ekologiškų produktų eksporto rinka.:
· BNN Orientation Value for pesticides - A guideline to evaluate pesticide residues in organic products

https://n-bnn.de/sites/default/dateien/bilder/Downloads/BNNOrientierungswert_EN_04022014.pdf 

· About the problem to regulate by law unavoidable entries of unauthorized substances into organic products – illustrated by chemical-synthetically plant protection products
https://nbnn.de/sites/default/dateien/bilder/Downloads/Dossier_Presence_unauthorised_substances_GLMR.pdf
· Thresholds or Limits for Organic Products: why BNN and its members say no
https://n-bnn.de/sites/default/dateien/BNN_no%20to%20thresholds_position%20paper.pdf

Almantas Liorentas
pirmininko pavaduotojas
+37068255627
almantas.liorentas@gmail.com 


Ekologinių ūkių asociacijos projektas

Ekologinių ūkių asociacijos projektas

 

Ekolgiškos produkcijos augintojai ir perdirbÄ—jai 2018 m. buvo pakviesti dalyvauti ekologiškų produktų mugÄ—se „Iš mano Å«kio-ant JÅ«sų stalo!“ projekto įgyvendinimo metu 2018 m. ekologiški produktai buvo pristatyti keturiose mugÄ—se Vilniuje ir Kaune.

Pagal pateiktÄ… paraiška mugių laikas ir vieta buvo parinkta derinant prie kitų masiškesnių renginių Lietuvoje. 2018 metais suorganizuotos 4 ekologiškos produkcijos mugÄ—s, kurių kiekviena truko  3 dienas:

2018 m. balandžio 20-22 dienomis Kaune - “Kauno mugÄ— – Pavasaris 2018” metu;

2018 m. gegužės 24-26 d. Vilniuje, parodos "Agrobalt 2018" metu;

2018 m. rugpjūčio 31 d. - rugsÄ—jo 1-2 d., Vilniuje, renginio "SostinÄ—s dienos 2018" metu;

2018 m. rugsÄ—jo 7-9 d., Kaune, renginio "Kauno mugÄ—. Ruduo -  2018" metu.

MugÄ—se ekologiška produkcijÄ… pristatÄ— Lietuvos ekologinių Å«kių asociacijos nariai:

GenovaitÄ— SakalauskienÄ— – ekologiškos sultys, uogienÄ—s, džiovinti vaisiai ir uogos, daržovÄ—s, smidrai, UAB “Du medu” – ekologiška duona, sausainiai, kruopos, miltai,  Edmundas Henrikas Jastremskas – ekologiškas kanapių, rapsų, linų sÄ—menų, saulÄ—grąžų aliejus, Virginija ZaborskaitÄ— – ekologiškos daržovÄ—s, Virginija ZaborskienÄ— – ekologiškos daržovÄ—s; Ieva StragytÄ— – ekologiškos daržovÄ—s, Jadvyga BalvočiÅ«tÄ— – ekologiškos vaistažolÄ—s ir arbatos,  Laimonas Galvonas – ekologiškas medus ir kiti bičių produktai, Pilnų namų bendruomenÄ— – ekologiškos vaistažolÄ—s ir arbatos, AudronÄ— ŽilienÄ— – ekologiškos mÄ—sos produktai, Judita RamonaitienÄ— – ekollogiški kiaušiniai, Vida GudaitienÄ— – ekologiški kiaušiniai, Gintautas Žebelys – ekologiškos kanapių arbatos, Ieva RimkutÄ— – ekologiškos daržovÄ—s, Zita RimkienÄ— – ekoogiškos daržovÄ—s, vaisiai, uogos, perdirbta daržovių produkcija, Budraičių bendruomenÄ— – vaisiai, uogos, sultys, daržovÄ—s, Manvydas ir Marijus ÄŒekavičiai – ekologiškos daržovÄ—s, vaisiai ir uogos, ArtÅ«ras Butvilas – ekologiški svarainiai, UgnÄ— ButvilaitÄ— – NKP medus, Petras Keparutis – vaisiai, uogos, daržovÄ—s. UAB “Sijaras” – ekologiškos grikių kruopos.

Mugių prekybos zonose vyko ekologiškos produkcijos degustacijos - pristatymai „Iš mano Å«kio-ant JÅ«sų stalo!“, kurių metu vartotojams buvo organizuojama pažintis su ekologiškus produktus gaminančiomis ir realizuojančiomis Å«kininkų šeimomis, degustuojami jų Å«kiuose auginami ir perdirbami produktai, aptariami jų produkcijoje naudojami ekologiški ingredientai, abipusiai keičiamasi kontaktais tolimesniam bendradarbiavimui tiekiant produktus į kliento kiemus ar namus. Ūkininkai pristatymųmetu kartu su mugių dalyviais maišÄ— ekologiškų blynų tešlÄ…, o iškeptus blynus degustavo pagardindami juos ekologiška uogiene. Tai ypač patiko mažiesiems mugių lankytojams. Buvo verdama ir ragaujama  ekolgiška arbata, kuriÄ… gardino skirtingų rÅ«šių ekologišku medumi. Išmaniausi ir dosniausi vartotojai  bei mugÄ—s dalyviai buvo apdovanojami prizais. Prizais taip pat buvo apdovanoti ekologiškų produktų gamintojai už degustacijose vartotojų išrinktus gardžiausius produktus (daržovÄ™, vaisių, uogÄ…, sultis, uogienÄ™, medų, arbatÄ…, raugintÄ… produktÄ…, duonÄ…, sausainius, mÄ—sos gaminį). 2018 m. gegužės 27 d. visi vartotojai, apsilankÄ™ 2018 m. balandžio 20-22 dienomis Kaune ir gegužės 24-26 d. Vilniuje organizuotose mugÄ—se gavo pakvietimus apsilankyti GenovaitÄ—s SakalauskienÄ—s Å«kyje organizuotoje „Smidrų šventÄ—je“, kurioje dalyvavo daugiau nei 1000 vartotojų, panorusių iš arčiau pažinti ekologiškos produkcijos keliÄ… iki vartotojo stalo.

Skaičiuojama, kad mugÄ—se apsilankÄ— ir ekologiškos produkcijos degustacijose sudalyvavo daugiau nei 20 000 Lietuvos vartotojų.


Kviečiame į lauko dienas

Kviečiame į lauko dienas

Lauko diena "Inovatyvių daugianarių pasÄ—lių technologijų panaudojimas ekologinio žemÄ—s Å«kio optimizavimui“ , 2018 m. spalio 8 d. 10 val. Daliaus Linkevičiaus ekologinÄ—s gamybos Å«kyje, Juostaviečių k., PačeriaukštÄ—s sen., Biržų r. 

Lauko diena "Inovatyvių daugianarių pasÄ—lių technologijų panaudojimas ekologinio žemÄ—s Å«kio optimizavimui“ , 2018 m. spalio 9 d. 10 val. Jono Miseviačiaus ekologinÄ—s gamybos Å«kyje, Ločerių k., NemunÄ—lio Radviliškio sen., Biržų r. 

Lauko diena "Inovatyvių daugianarių pasÄ—lių technologijų panaudojimas ekologinio žemÄ—s Å«kio optimizavimui“ , 2018 m. spalio 16 d. 10 val. JoniškÄ—lio bandymų stotyje, Karpių g. 1, JoniškÄ—lio k., Pasvalio r. 

JoniškÄ—lio bandymų stoties mokslininkai pristatys dvinarių-trinarių pasÄ—lių auginimo technologijas bei jų panaudojimo aktualumÄ… ekologinÄ—s žemdirbystÄ—s sistemoje, apžiÅ«rÄ—sime parodomųjų bandymų laukus (įsÄ—linius ir posÄ—linius augalus), padiskutuosime aktualiais ekologiniams Å«kiams technologiniais ir politiniais klausimais.

Renginiai organizuojami pagal LR žemÄ—s Å«kio rÅ«mų įgyvendinamÄ… projektÄ… 'Inovatyvių daugianarių pasÄ—lių technologijų panaudojimas ekologinio žemÄ—s Å«kio optimizavimui“ pagal Lietuvos kaimo plÄ—tros 2014-2020 metų programos priemonÄ—s „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.  

Privaloma informuoti dÄ—l dalyvavimo telefonu 8 614 08793 arba el. paštu e.karbauskiene@zur.ltedita.karba@gmail.com


Smidrų festivalis!

Smidrų festivalis!

Jau ketvirtus metus iš eilÄ—s smidrų sezonui įsibÄ—gÄ—jus Sakalauskų ekologinis Å«kis organizuoja žaliausiÄ… ir skaniausiÄ… Smidrų festivalį. Šiemet festivalis ir vÄ—l rengiamas pačiame Sakalauskų ekologiniame Å«kyje, tad atvykÄ™ turÄ—site realiÄ… progÄ… pamatyti kaip auga smidrai. Festivalio metu vyks įvairÅ«s užsiÄ—mimai, vyks paskaita, kuriÄ… išklausÄ™ sužinosite daug naudingos informacijos apie smidrų auginimÄ…, gerÄ…sias savybes ir kitus įdomius faktus iš dr. A. ŽebrauskienÄ—s.  ŠventÄ—s metu išvysite ir šefų šou, šefai Jus mokins kaip pasigaminti skaniausius patiekalus iš šios vertingos daržovÄ—s. ŠventÄ—s organizatoriai žada, kad alkani neliksite, o dienÄ… gryname ore praleisite turiningai, skaniai ir smagiai.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/1407961816016272/


Su visa šeima į Agrobalt!

Su visa šeima į Agrobalt!

TarptautinÄ— ŽemÄ—s Å«kio ir maisto pramonÄ—s paroda „Agrobalt“ šiemet visus kviečia į Vilnių!

 Gegužės 24-25 d. nuo 10h iki 18h, o gegužės 26d. nuo 10h iki 16h Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“. Parodoje JÅ«sų lauks ir Lietuvos ekologinių Å«kių asociacija su gausia komanda:

 • Medaus namai - bičių produktai iš ekologinio Laimono Galvono bityno.
 • Du medu - šeimos pagrindu įsikÅ«rusi kepykla, kurioje gaminama ekologiška, sveika ir natÅ«rali produkcija.
 • Ekomarket  - Stragių ekologinis Å«kis, auginantis ekologiškas daržoves, kasmet plečiantis savo asortimentÄ….
 • LaimutÄ—s ZaborskienÄ—s Å«kis -  ekologiškai augina šviežias daržoves bei žalumynus
 • Jadvygos žolÄ—s – ekologiškos žolelių arbatos žinomos daugeliui.
 • GenovaitÄ— SakalauskienÄ—s Å«kis – su plačia ekologiškų uogų, vaisų ir daržovių produkcija.
 • Žolynų Å«kis – pristatantis ekologiškus kanapių produktus.
 • Jamstrauskų Å«kis - šeimos Å«kis, kuriame auginame grÅ«dines ir aliejines kultÅ«ras bei šaltuoju bÅ«du spaudžiame aliejų.
 • Misevičių Å«kis – ekologinis augalininkystÄ—s Å«kis,  gaminantis aliejus, grikių produkcijÄ….
 • Pilnų namų bendruomenÄ— – bendruomenÄ— įkÅ«rusi ekologinį vaistažolių Å«kį.
 • Rimkų ekologinis Å«kis – Å«kis auginantis ekologiškas daržoves ir jas perdirbantis.

 Šiemet paroda „AgroBalt“ lankytojams siÅ«lo kartu pramogauti, mÄ—gautis skaniais atradimais, pažinti įvairių pasaulio tautų ir Lietuvos etnografinių regionų virtuvÄ™, iš arti pamatyti ir sužinoti kokie gyvuliai auginami Lietuvos Å«kiuose, kaip ant mÅ«sų stalo atkeliauja pienas ir kiti maisto produktai. Daugiau nei 200 dalyvių savo stenduose lankytojams pristatys įvairiausiÄ… produkcijÄ… nuo desertų iki jÅ«ros gÄ—rybių, kuriuos bus galima ragauti, degustuoti ir įsigyti visas tris parodos „Agrobalt 2018“ dienas. 


Kviečiame apsilankyti parodoje

Kviečiame apsilankyti parodoje

 

Ekologiškos produkcijos mugÄ— vyks 2018 m. gegužės 24-26 d. Vilniuje, parodos "Agrobalt 2018" metu.  Ekologinių Å«kių šeimininkai papasakos apie ekologiškų produktų auginimÄ… ir perdirbimÄ…, skirtumus nuo intensyviuose ar išskirtinÄ—s kokybÄ—s Å«kiuose išaugintų daržovių, vaisių ir kitų produktų.

MugÄ—je ekologiškus produktus ristatys Å«kininkai:

GenovaitÄ— SakalauskienÄ— – ekologiškos sultys, uogienÄ—s, džiovinti vaisiai ir uogos, daržovÄ—s, smidrai, 

UAB “Du medu” – ekologiška duona, sausainiai, kruopos, miltai,  

Edmundas Henrikas Jastremskas – ekologiškas kanapių, rapsų, linų sÄ—menų, saulÄ—grąžų aliejus, 

Virginija ZaborskaitÄ— – ekologiškos daržovÄ—s, 

Ieva StragytÄ— – ekologiškos daržovÄ—s, 

Jadvyga BalvočiÅ«tÄ— – ekologiškos vaistažolÄ—s ir arbatos,  

Laimonas Galvonas – ekologiškas medus ir kiti bičių produktai, Pilnų namų bendruomenÄ— – ekologiškos vaistažolÄ—s ir arbatos, 

AudronÄ— ŽilienÄ— – ekologiškos mÄ—sos produktai, Judita RamonaitienÄ— – ekollogiški kiaušiniai, 

Vida GudaitienÄ— – ekologiški kiaušiniai, 

Gintautas Žebelys – ekologiškos kanapių arbatos, 

Zita RimkienÄ— – ekoogiškos daržovÄ—s, vaisiai, uogos, perdirbta daržovių produkcija,

Budraičių bendruomenÄ— – vaisiai, uogos, sultys, daržovÄ—s, 

Manvydas ir Marijus ÄŒekavičiai – ekologiškos daržovÄ—s, vaisiai ir uogos,

ArtÅ«ras Butvilas – ekologiški svarainiai, 

UgnÄ— ButvilaitÄ— – NKP medus, 

Petras Keparutis – vaisiai, uogos, daržovÄ—s,

 UAB “Sijaras” – ekologiškos grikių kruopos,

Judita RamonaitienÄ— - ekologiški kiaušiniai;


EKOLOGIÅ KA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS

EKOLOGIÅ KA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS

 

 

Balandžio pirmÄ…jį savaitgalį vykusioje parodoje „Agrobalt 2016“ lankytojų dÄ—mesį ypač traukÄ— Lietuvos ekologinių Å«kių asociacijos (LEŪA) stendas, kuriame buvo pristatyta Lietuvos Å«kiuose auginamų ir gaminamų ekologiškų produktų įvairovÄ—, konferencijoje buvo analizuojama ekologiškos produkcijos rinka.

Vienas iš didesnių parodoje ir labai patrauklus LEŪA stendas buvo vieta, kur vartotojai galÄ—jo pasikalbÄ—ti su ekologinių Å«kių šeimininkais, sužinoti, kaip auginama ekologiška produkcija, kas garantuoja jos kokybÄ™, kuo ji skiriasi nuo chemizuotų Å«kių produkcijos. Pasak pirmininko Sauliaus Daniulio, asociacija pirmÄ… kartÄ… taip gausiai dalyvauja ir pristato asociacijos narių auginamÄ… produkcijÄ…. „MÅ«sų nariai ne tik augina, bet ir perdirba užaugintÄ… žaliavÄ…, – sakÄ— S. Daniulis. – Dalyvaudami Agrobalt parodoje norime parodyti vartotojui, kad Lietuvoje yra galimybÄ— maitintis šviežiu ekologišku maistu, kurio įvairovÄ— labai didelÄ— ir kuri auginama griežtai prisilaikant ekologiniams Å«kiams keliamų reikalavimų. Tai garantuoja jos kokybÄ™.“ Asociacijos stende savo Å«kio produkcijÄ… pristatÄ— Lazdijų r. Å«kininkas Edmundas Jastramskas, jau daugiau kaip 10 metų spaudžiantis ekologiškÄ… aliejų; UkmergÄ—s r. Å«kininkÄ— GenutÄ— SakalauskienÄ—, ne tik auginanti vaisius ir daržoves, bet ir iš jų gaminanti sultis, uogienes, saldainius, konservus. Prienų rajono Å«kininkas Vytautas Račickas augina ir gamina bei praduoda įvairias kruopas, kepa duonÄ… ir kitus kepinius savo kepykloje iš paties užaugintų grÅ«dų. Ievos StragytÄ—s ekologiškai užaugintos daržovÄ—s ir moliÅ«gai gražiai puošÄ— stendÄ…. ParodÄ… aplankÄ™ miestiečiai ragavo ekologiškos mÄ—sos, pieno produktus, įvairiausius aliejus, vaisių ir daržovių gaminius.

 KONFERENCIJOJE APTARTA EKOLOGŠKŲ PRODUKTŲ RINKA

AntrÄ…jÄ… parodos „Agrobalt 2016“ dienÄ… LEŪA organizavo konferencijÄ… „Ekologiškos produkcijos auginimas, perdirbimas, vartojimas vidaus ir užsienio rinkoje – esama padÄ—tis ir perspektyvos.“ Renginyje savo patirtimi parduodant produkcijÄ… dalijosi ekolgiškos produkcijos augintojai, kartu iškÄ—lÄ™ ir esamas problemas. Vienas iš svarbiausių klausimų – vartotojo švietimas, kurio, asociacijos manymu, turÄ—tų imtis ŽemÄ—s Å«kio ministerija ir jai pavaldžios įstaigos. Taip pat valdžios institucijų galioje sudaryti sÄ…lygas ekologiškai produkcijai patekti į švietimo, gydymo, socialines įstaigas. Kitas svarbus ekologiškų produktų vidaus rinkos plÄ—tros aspektas – pačių Å«kininkų kooperavimasis. Jau yra gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, ekologiško pieno rinkoje, kai susivienijÄ™ į kooperatyvus „Eko tikslas“ ir „Eko Žemaitija“ Å«kininkai sÄ—kmingai parduoda ekologiškÄ… pienÄ… ir jo produktus, nelabai jausdami dabartinÄ™ pieno kainų krizÄ™.

Konferencijoje buvo aptarta ekologiškos jautienos, ekologiškų produktų mažmeninÄ—s prekybos rinkos situacija, vaistažolių auginimo ir perdirbimo patirtis, pamažų įsibÄ—gÄ—janti biodinaminių Å«kių veikla Lietuvoje. LR ŽemÄ—s Å«kio ministerijos, VšÄ® „Ekoagros“, Lietuvos žemÄ—s Å«kio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentÅ«ros specialistai pateikÄ— ekologinio žemÄ—s Å«kio plÄ—tros Lietuvoje, ES ir pasaulyje, ekologiškos žaliavos perdirbimo sertifikavimo apžvalgas, buvo kalbÄ—ta apie galimÄ™ tiekti ekologiškus produktus mokykloms ir darželiams.

LEŪA informacija