Naujienos

2021-10-14

ES ekologinės gamybos plėtros veiksmų planas
2021-09-23

Rugsėjo 23-oji – Europos Sąjungos ekologinė diena
2021-09-20

Kokybiško maisto šventė ir gamintojams, ir vartotojams
2021-08-26

Renginys - konkursas
2021-07-20

V. Genio tvaraus ūkininkavimo patirtis klimato kaitos kontekste. Dirvožemio procesų valdymas
2021-07-09


2021-05-10

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė, kad tiesioginių išmokų paraiškoje ūkininkai gali prašyti
2021-04-21

Aktualus straipsnis apie socialinių partnerių vaidmenį vyriausybei priimant sprendimus. Manoukis.lt
2021-03-20

Kokybiškas vaikų maitinimas – ar tik ūkininkų entuziastų ir Žemės ūkio ministerijos rūpestis?
2021-03-20

Apie mus rašo
2021-03-20

Apie pereinamąjį laikotarpį įsigyiems gyvūnams
2019-04-12

EKOLOGAI ATIDEDA MITINGĄ MĖNESIUI
2019-01-28

Dėl skleidžiamos klaidingos informacijos apie Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimus
2018-09-15

Ruošiamasi parodoms Kaune ir Vilniuje
2016-04-13

EKOLOGIŠKA PRODUKCIJA PRISTATYTA VARTOTOJAMS
2016-02-20

ŽALINIMO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO BEI IŠMOKŲ SKAIČIAVIMO GAIRĖS
2015-06-25

Šiemet sukanka 5-eri metai nuo Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos veiklos pradžios.
2015-01-10

SAVIKAINOS SKAIČIAVIMAS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS ŪKIUOSE

Naujas ekologinio ūkininkavimo taisyklių pakeitimas

Data :2015-07-27
Naujas ekologinio ūkininkavimo taisyklių pakeitimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo NR. 3d-286  ,,Dėl LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 mETŲ PROGRAMOS priemonĖS
„EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m.  liepos    d. Nr. 3D-

Vilnius

 P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

  1. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą.
  2. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už daugiametes žoles (tinkami augalai šiai pasėlių grupei nurodyti 2 priede) mokama tik auginantiems jas sertifikuotame pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus plote, kurio ne daugiau kaip 2 ha tenka vienam sertifikuotam pagal  reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) mažiau palankiose ūkininkauti teritorijose. Kitose teritorijose mokama tik auginantiems jas sertifikuotame pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus plote, kurio ne daugiau kaip 1,5 ha tenka vienam sertifikuotam pagal reglamentą (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus SG. Skaičiuojant SG imami sertifikavimo įstaigos išduotame nutarimo dėl ekologinės gamybos išraše nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie sertifikuotus gyvūnus. Įsipareigojimų laikotarpiu, nustatant ploto priskyrimą prie mažiau palankių ūkininkauti teritorijų, imami 2015 m. duomenys.  Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už daugiametes žoles mokama tik laikantiems gyvulius, nurodytus 1 priede, išskyrus kiaules ir paukščius.“

  1. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

,,24. Parama už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus mokama tik paramos gavėjams, besiverčiantiems specializuota vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų auginimo veikla (pajamos iš šios specializuotos produkcijos gamybos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc.  pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos), perdirbantiems produkciją ūkyje arba parduodantiems žaliavą įmonėms, perdirbančioms šios rūšies produkciją. Parama teikiama už ne didesniame kaip 20 ha plote auginamus šios pasėlių grupės augalus. Pajamos iš specializuotos produkcijos gamybos nuo pajamų, gaunamų iš žemės ūkio veiklos apskaičiuojamos analogiškai pagal Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką (toliau – Metodika), patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“. Paramos gavėjai turi pateikti Agentūrai kasmet paramos teikimo laikotarpiu iki vasario 28 d. už praėjusių ataskaitinių metų laikotarpį (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) užpildytą ir nustatyta tvarka patvirtintą pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (pažymos forma nurodyta šios Metodikos priede). Pajamos, gautos iš specializuotos vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų auginimo veiklos nurodomos šios pažymos 1.1.5 papunktyje. Pajamų, gautų iš specializuotos vaistažolininkystės, aromatinių prieskoninių augalų auginimo veiklos, palyginus jas su pajamomis, gautomis iš žemės ūkio veiklos, lyginamoji dalis (procentais) apskaičiuojama pažymos 1.1.5 papunktyje nurodytą sumą padalijus iš šios pažymos  1.1 papunktyje nurodytos sumos ir gautą dalmenį padauginus iš 100.“

  1. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Parama už javus pašarams (tinkami šios pasėlių grupės augalai nurodyti 2 priede) mokama tik už sertifikuotą javų pašarams plotą, kurio ne daugiau kaip 1 ha tenka vienam SG (galvijų, kiaulių ir (arba) paukščių), nurodytam šių taisyklių 1 priede ir sertifikuotam pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus. Skaičiuojant SG imami sertifikavimo įstaigos išduotame nutarimo dėl ekologinės gamybos išraše nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie sertifikuotus gyvūnus.“

  1. Pakeičiu 54.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„54.9. Pareiškėjui nepateikus dokumentų, nurodytų 24 punkte, parama pagal Priemonę už deklaruotus vaistažolių, aromatinių ir prieskoninių augalų plotus  neskiriama.“

  1. Pakeičiu 2 priedo VII skyriaus „Siekiantiems gauti išmoką už daugiamečių žolių įsėlį“ 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Paprastasis gargždenis.“

  1. Pakeičiu 3 priedo 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7.

 Pievos ir ganyklos kasmet turi būti šienaujamos arba nuganomos.

   Parama einamaisiais metais neskiriama už tuos laukus, kuriuose nustatytas pažeidimas“  

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                                   Virginija Baltraitienė


Visos naujienos...